Podmienky súťaže
Jarná spotrebiteľská súťaž

Pravidlá „Jarnej spotrebiteľskej súťaže“ ASAS


Článok 1

Organizátor súťaže
1. Organizátorom a vyhlasovateľom „Jarnej spotrebiteľskej súťaže“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť ASAS, a.s., so sídlom Tomáša Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina, IČO: 44 991 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 8828/B (ďalej len „Organizátor“).
2. Technickým partnerom Súťaže je spoločnosť BAJAN company s.r.o., so sídlom Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 170 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 24428/P (ďalej len „Technický partner“).
3. Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


Článok 2

Účel súťaže
1. Účelom Súťaže je propagácia a podpora produktov Organizátora a jeho Dodávateľov v predajnej sietí členov aliancie stavebnín ASAS, a.s., menovite:
 • ENTE spol. s r.o. – Košice
 • GRENSTAVE, s.r.o. – Ružomberok
 • Ing. Dušan Baranec N.B.D. - Prievidza
 • INGEMA s.r.o. - Michalovce
 • KARTEL NITRA, s.r.o. - Nitra
 • ORAVINGstavebniny s.r.o. – Dolný Kubín
 • PIL-STAV s.r.o. - Sabinov
 • Prima Slovakia, s.r.o. – Liptovský Mikuláš
 • SADRO s.r.o. – Považská Bystrica
 • SLOSMAT, s. r. o. – Žilina
 • SOF – STAVEBNINY – Čadca
 • Stavebniny Hayden – Topoľčany
 • Stavivo IBV, s.r.o. – Banská Bystrica
 • STAVMIX s.r.o. - Bratislava
 • STAVO ARTIKEL s.r.o. – Bytča
 • Tehelňa STOVA, spol. s r.o. – Spišská Nová Ves


Článok 3

Trvanie súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v čase od 01.05.2017 (od 00:00:00 hod.) do 30.06.2017 (do 23:59:59 hod.) (ďalej len „Trvanie Súťaže“).
2. Súťaž bude pozostávať z 9 týždenných Súťažných cyklov, pričom za Súťažný cyklus sa považuje každý jeden kalendárny týždeň počas Trvania Súťaže pozostávajúci zo siedmych kalendárnych dní trvajúci od pondelka 00:00:00 hod. do nedele 23:59:59 hod. (ďalej len „Súťažný cyklus“).
3. Organizátor je oprávnený Trvanie Súťaže predĺžiť či skrátiť na základe vlastného uváženia.


Článok 4

Podmienky účasti v Súťaži
1. Za účastníka Súťaže sa považuje a do žrebovania bude zaradená fyzická osoba,
a. Ktorá sa nasledovným spôsobom zapojí do Súťaže:
i. počas Trvania Súťaže uskutoční nákup akéhokoľvek tovaru v predajnej sieti predajní členov ASAS, a.s., Organizátora v minimálnej hodnote 20 EUR (slovom: dvadsať eur), po ktorom dostane spolu s pokladničným blokom alebo faktúrou, kartičku (žreb), na ktorej bude uvedený kód (ďalej len „KÓD“); pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, minimálna hodnota nákupu podľa tohto ustanovenia musí byť dosiahnutá pri jednom jednorazovom nákupe, t.j. za účelom splnenia podmienky minimálnej hodnoty nákupu potrebnej pre účasť v Súťaži nemožno kumulovať viac nákupov uskutočnených počas daného Súťažného cyklu s nižšou hodnotou ako minimálnou hodnotou stanovenou v tomto ustanovení; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak pri jednom jednotlivom nákupe jeho celková hodnota prekročí dvoj, troj či viacnásobne túto minimálnu hodnotu nákupu (je napr. 35 €, 40 €, 60 € a viac) kupujúci dostane vždy len 1 (slovom: jednu) kartičku (žreb); a
ii. počas Trvania Súťaže na webovom sídle www.chcem-vyhrat.sk vyplní formulár zadaním KÓDU zo žrebu a svojej e-mailovej adresy, zároveň súhlasí s podmienkami súťaže a spracovaním osobných údajov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, formulár môže byť s rovnakým KÓDom zaslaný do Súťaže len raz; a
iii. bude mu doručený spätný registračný e-mail, ktorý potvrdí účasť v Súťaži v jednotlivých losovaniach;
(ďalej len „Súťažiaci“).


Článok 5

Výluka z účasti v Súťaži
1. Z účasti v Súťaži sú vylúčené:
a. Osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi Súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; a/alebo
b. Osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Technickým partnerom Súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; a/alebo
c. Osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k členom aliancie stavebnín ASAS, a.s., ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; a/alebo
2. Pokiaľ Organizátor neurčí inak, tak Súťažiaci, ktorí už získali niektorú z Týždenných výhier, môžu získať ďalšiu inú Týždennú výhru, rovnako môžu získať Záverečnú výhru.
3. Osobám vylúčeným z účasti v Súťaži podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku Pravidiel nevzniká nárok na výhru v Súťaži, resp. nárok na výhru v Súťaži zaniká.


Článok 6

Zaradenie do žrebovania
1. Súťažiaci berú na vedomie, že Organizátor zaradí do žrebovania o Týždennú výhru pre daný Súťažný cyklus, výlučne kódy priradené k e-mailovým adresám, s výnimkou tých Výherných kódov alebo Náhradných kódov, ktoré už získali dovtedy inú Týždennú výhru v tejto Súťaži.
2. Do žrebovania o Týždennú výhru pre daný Súťažný cyklus, budú zaradené všetky Súťažiacim zadané KÓDY.
3. Súťažiaci berú na vedomie, že Organizátor zaradí do žrebovania o Záverečnú výhru všetky Súťažiacim zadané KÓDY počas Trvania Súťaže v súlade s odsekom 1 b) (i) a (ii) článku IV Pravidiel (ďalej len „KÓDY zaradené do žrebovania o Záverečnú výhru“).


Článok 7

Žrebovanie výhier
1. Žrebovanie o Týždennú výhru sa uskutoční vždy v prvý pondelok nasledujúci po ukončení daného Súťažného cyklu v čase od 9:00 hod. do 12:00 v priestoroch Technického partnera Súťaže. Výnimkou je 1. Súťažný cyklus, kedy sa z dôvodu sviatku v deň žrebovania (08.05.2017), žrebovanie posúva na utorok 09.05.2017.
2. Žrebovanie o Záverečnú výhru sa uskutoční dňa 04.07.2017 o 9:00 hod. V priestoroch Organizátora za účasti zástupcov Organizátora, Technického partnera a v prítomnosti notára.
3. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom z KÓDOV zaradených do žrebovania v súlade s článkom VI týchto Pravidiel, a to s použitím automatického systému (generátora).
4. Organizátor vyžrebuje spomedzi všetkých KÓDOV jeden KÓD (ďalej len „Výherný KÓD “) a tri ďalšie KÓDY, ku ktorým pridelí poradové čísla v závislosti od poradia, v akom boli tieto KÓDY vyžrebované (ďalej len „Náhradné KÓDY“). Následne zašle e-mail na e-mailovú adresu priradenú danému KÓDU („Výherná e-mailová adresa“) s výzvou na doplnenie osobných údajov (Meno, Priezvisko, adresa, telefónne číslo) za účelom sprostredkovania výhry Súťažiacemu, ktorý sa prostredníctvom zadania KÓDU a e-mailovej adresy na webovom sídle Súťaže zúčastnil. V prípade, že sa Organizátorovi z akýchkoľvek dôvodov nepodarí prostredníctvom Výhernej e-mailovej adresy so Súťažiacim skontaktovať, zopakuje Organizátor pokus o opätovné skontaktovanie sa so Súťažiacim prostredníctvom Výherného e-mailu od hodiny vyžrebovania najneskôr do 09:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa od daného dňa žrebovania. V prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov so Súťažiacim skontaktovať, Súťažiacemu, ktorý sa na Súťaži prostredníctvom Výherného KÓDU zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Týždennú výhru v danom Súťažnom cykle.
5. Následne bude Organizátor postupne v závislosti od poradia vyžrebovania Náhradných KÓDOV uskutočňovať zasielanie e-mailov za účelom kontaktovania Súťažiacich, ktorí sa prostredníctvom zadania platných KÓDOV z Náhradných KÓDOV vyžrebovaných ako ďalších v poradí Súťaže zúčastnili, a to nasledovne:
d. v prvý utorok (resp. za 1. a 5. Súťažný cyklus v stredu) nasledujúci po ukončení daného Súťažného cyklu v čase od 10,00 hod. až do 09,00 hod. ďalšieho
nasledujúceho pracovného dňa. Organizátor uskutoční minimálne 5 pokusov o kontaktovanie Súťažiaceho prostredníctvom Náhradného KÓDU vyžrebovaného ako prvého v poradí; v prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov skontaktovať so Súťažiacom vyžrebovaným ako prvým v poradí, Súťažiacemu, ktorý sa na Súťaži prostredníctvom v poradí prvého vyžrebovaného Náhradného KÓDU zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Týždennú výhru v danom Súťažnom cykle,
e. v prvú stredu (resp. za 1. a 5. Súťažný cyklus v štvrtok) nasledujúci po ukončení daného Súťažného cyklu v čase od 10,00 hod. až do 09,00 hod. ďalšieho nasledujúceho pracovného dňa. Organizátor uskutoční minimálne 5 pokusov o kontaktovanie Súťažiaceho prostredníctvom Náhradného KÓDU vyžrebovaného ako druhého v poradí; v prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov skontaktovať so Súťažiacom vyžrebovaným ako druhým v poradí, Súťažiacemu, ktorý sa na Súťaži prostredníctvom v poradí druhého vyžrebovaného Náhradného KÓDU zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Týždennú výhru v danom Súťažnom cykle,
f. v prvý štvrtok (resp. za 1. a 5. Súťažný cyklus v piatok) nasledujúci po ukončení daného Súťažného cyklu v čase od 10,00 hod. až do 09,00 hod. ďalšieho nasledujúceho pracovného dňa. Organizátor uskutoční minimálne 5 pokusov o kontaktovanie Súťažiaceho prostredníctvom Náhradného KÓDU vyžrebovaného ako tretieho v poradí; v prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov skontaktovať so Súťažiacom vyžrebovaným ako tretím v poradí, Súťažiacemu, ktorý sa na Súťaži prostredníctvom v poradí tretieho vyžrebovaného Náhradného KÓDU zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Týždennú výhru v danom Súťažnom cykle,
6. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí kontaktovať Súťažiacich, ktorí sa zúčastnili Súťaže prostredníctvom zadania platného KÓDu a e-mailovej adresy z Výhernej E-mailovej adresy alebo Náhradných výherných e-mailových adries, Organizátor má právo naložiť s Týždennou výhrou podľa vlastného uváženia. Organizátor môže rozhodnúť o neudelení Týždennej výhry, kedy nárok na Týždennú výhru nevznikne žiadnemu Súťažiacemu, alebo rozhodne o uskutočnení nového žrebovania o Týždennú výhru za daný Súťažný cyklus. Termín a podmienky prípadného nového žrebovania stanoví Organizátor dodatočne.
7. Žrebovanie o Záverečnú výhru sa uskutoční spolu so žrebovaním o Týždennú výhru za posledný 9. Súťažný cyklus, pričom na žrebovanie o Záverečnú výhru sa primerane vzťahujú odseky 1 až 5 tohto článku VII Pravidiel.


Článok 8

Výhry poskytnuté do súťaže
1. Výhrami v Súťaži v rámci Týždenných výhier sú:
a. Štyridsaťosem uhlových brúsiek DeWalt DWE4016
b. Tridsaťdva kosačiek AL-KO 3.25 E Classic
c. Šesťdesiatštyri vŕtačiek Black & Decker CD714CRESKD
(ďalej len spolu „Týždenné výhry“)
2. Hlavnou Záverečnou výhrou je osobný automobil Volkswagen Golf v hodnote 13 147 EUR (slovom: trinásťtisícstoštyridsaťsedem eur) (ďalej len „Záverečná výhra“)
3. Okamžité výhry (ďalej len „Okamžité výhry“) vo forme poukážok na ďalší nákup u člena aliancie stavebnín ASAS, a.s. vo výške 5 EUR (slovom: päť eur), 10 EUR (slovom: desať eur) alebo 20 EUR (slovom dvadsať eur). Poskytovateľom Okamžitých výhier sú priamo jednotliví členovia aliancie stavebnín ASAS, a.s.
4. Obstarávateľ Týždenných výhier a Záverečnej výhry do Súťaže uvedených v tomto článku Pravidiel je Organizátor.
5. Celkový počet okamžitých výhier je nasledovný
a. Okamžitá výhra 5 EUR – celkový počet 1400 kusov
b. Okamžitá výhra 10 EUR – celkový počet 700 kusov
c. Okamžitá výhra 20 EUR – celkový počet 348 kusov
6. Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že Výhry podliehajú príslušným daňovým a odvodovým povinnostiam. Výhercovi Záverečnej výhry budú náklady spojené so zdanením refundované na základe zmluvy o refundácii , ktorá bude s výhercom uzatvorená.
7. Pre vylúčenie akýchkoľvek výkladových pochybností sa Výhrou podľa týchto pravidiel myslí Záverečná výhra. Ostatné výhry nepodliehajú povinnosti zdaňovania z dôvodu ich nízkej hodnoty.
8. Všetky fotografie výhier uvádzané na propagačných materiáloch tejto Súťaže a na webovej stránke Súťaže majú ilustračný charakter.


Článok 9

Žrebovanie výhier
1. Výhercom Výhry sa stáva Súťažiaci:
a. ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV týchto Pravidiel, a
b. ktorý nie je vylúčený z účasti v Súťaži podľa článku V týchto Pravidiel, a
c. s ktorým sa Organizátor úspešne skontaktoval v súlade s článkom VII týchto Pravidiel a ktorý Organizátorovi najneskôr do 9.00 hod nasledujúceho dňa od momentu jeho kontaktovania: poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo
d. a predloží originál kartičky (žrebu), na ktorej je uvedený́ KÓD, ktorý Súťažiaci dostal spolu s pokladničným blokom podľa odseku 1 e) (ii) tohto článku Pravidiel,
(ďalej len „Výherca“).
2. Súťažiaci je povinný́ poskytnúť Organizátorovi všetku súčinnosť potrebnú za účelom overenia splnenia podmienok stanovených v odseku 1 tohto článku Pravidiel.
3. Súťažiaci, ktorý nesplní všetky podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku Pravidiel alebo odmietne poskytnúť Organizátorovi súčinnosť potrebnú za účelom overenia ich splnenia, sa nestáva Výhercom a nevzniká mu nárok na Výhru. V tomto prípade nevzniká nárok na výhru žiadnemu zo Súťažiacich a Organizátor s Výhrou naloží podľa vlastného uváženia.
4. Výherca Súťaže získava niektorú z Výhier stanovenú v článku VIII týchto Pravidiel, v závislosti od toho, v žrebovaní o ktorú Výhru boli Výherný KÓD a jemu pridelená e-mailová adresa, vyžrebované.
5. Meno, priezvisko, názov obce alebo mesta trvalého bydliska jednotlivých Výhercov budú uverejnené na stránke Organizátora www.chcem-vyhrat.sk a www.asas-sk.com.
6. V prípade, ak bude neskôr dodatočne zistené nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku Pravidiel (po určení Súťažiaceho za Výhercu), nárok Výhercu na Výhru zaniká.


Článok 10

Odovzdanie Výhry
1. Organizátor a/alebo Technický partner v mene Organizátora poskytne Výhercovi Výhru najneskôr do 60 dní odo dňa žrebovania podľa článku VII týchto Pravidiel, pokiaľ sa s
Výhercom nedohodne inak. Organizátor oznámi Výhercom miesto, deň a čas formálneho odovzdania Týždenných výhier, pričom Týždenné výhry budú po formálne odovzdávané na jednotlivých pobočkách členov aliancie stavebnín ASAS a.s.. Organizátor oznámi Výhercovi miesto, deň a čas formálneho odovzdania Záverečnej výhry.
2. Výherca je povinný preukázať sa Organizátorovi pri preberaní Výhry platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a poskytnúť Organizátorovi akúkoľvek súčinnosť potrebnú na riadne odovzdanie Výhry.
3. Odovzdávanie Výhry bude fotograficky dokumentované a fotografie z odovzdávania budú zverejnené na webovej stránke Organizátora www.chcem-vyhrat.sk, www.asas-sk.com, a na Facebookovom profile Organizátora.
4. Záväzok Organizátora poskytnúť Výhercovi Výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania Výhry a dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k Výhre Výhercovi Organizátorom alebo ním poverenou osobou.
5. V prípade, ak sa Výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, Výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať za Výhercu.
6. V prípade ak Výherca Výhru odmietne alebo ju neprevezme najneskôr v deň určený́ na odovzdanie Výhry, nárok Výhercu na Výhru zaniká́ a Organizátor s Výhrou naloží́ podľa vlastného uváženia. Nárok na Výhru nevzniká žiadnemu zo Súťažiacich.
7. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť miesto, deň a čas odovzdania Výhry. Danú zmenu je Organizátor povinný oznámiť Výhercovi.
8. Akékoľvek náklady spojené s prevzatím Výhry (napr. cestovné náklady Súťažiacich, náklady na distribúciu Výhry z miesta odovzdania Výhry a pod.), znáša výlučne Výherca.
9. Okamžitú, teda finančnú výhru v hodnote 5 EUR, 10 EUR alebo 20 EUR, si môže výherca uplatniť vo forme zľavy z ďalšieho nákupu najneskôr do 15 kalendárnych dní od ukončenia súťaže, teda do 15. júla 2017 vrátane.
10. Výherca nemá právo postúpiť Záverečnú výhru inej osobe. Výhra v Súťaži nie je právne nárokovateľná.
11. Záverečná výhra – osobný́ automobil, bude označená́ malými symbolmi / logami Organizátora. Tieto výherca nesmie odstrániť či zakryť minimálne 12 mesiacov odo dňa prevzatia výhry.


Článok 11

Odovzdanie Výhry
1. Súťažiaci zadaním KÓDU a e-mailovej adresy v súlade s odsekom 1 b) (i) a (ii) článku IV Pravidiel:
a. udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov Organizátorom na účely priameho marketingu jeho produktov, služieb, projektov a iných aktivít a na účely kontaktovania Súťažiaceho v akejkoľvek súvislosti s touto Súťažou v rozsahu: e-mailová adresa a údaje špecifikované v odseku 1 d) (i) článku IX týchto Pravidiel,
b. udeľuje súhlas s poskytnutím osobných údajov v rozsahu e-mailových adries tretím stranám, menovite
i. partnerom Súťaže – spoločnostiam:
1. Henkel Slovensko spol. s r.o.
2. BRAMAC-strešné systémy, spol. s r.o.
3. Mediterran Slovakia s.r.o.
4. Xella Slovensko spol. s.r.o.
5. Baumit, spol. s r.o.
6. Saint-Gobain Construction RIGIPS
7. TOP KRAFT SK a.s.
ii. členom aliancie stavebnín ASAS a.s.
za účelom marketingových aktivít a zasielania newslettrov a iných informácií prostredníctvom e-mailových správ,
c. udeľuje Organizátorovi súhlas so zverejnením jeho mena, priezviska a názvu obce alebo mesta trvalého bydliska Súťažiaceho na stránke www.chcem-vyhrat.sk, www.asas-sk.com a na facebookovom profile Organizátora v prípade, že sa stane Výhercom,
d. udeľuje súhlas na fotografické́ zdokumentovanie odovzdávania Výhier a na zverejnenie týchto fotografií zachycujúcich podobizeň alebo iné prejavy osobnej povahy Súťažiaceho – Výhercu na stránke www.chcem-vyhrat.sk, www.asas-sk.com a na facebookovom profile Organizátora,
e. vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami Súťaže a súhlasí s nimi v plnom rozsahu,
f. udeľuje Organizátorovi súhlas na preverenie splnenia podmienok účasti v Súťaži podľa článku IV a V Pravidiel,
g. vyhlasuje, že Organizátorovi zodpovedá́ v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Súťažiaceho podľa tohto odseku tohto článku týchto Pravidiel ukáže ako nepravdivé́, a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.


Článok 12

Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Výherca berie na vedomie, že Záverečná výhra ako aj akákoľvek Výhra, ktorej hodnota presiahne hodnotu 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur), podlieha dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých príjmy zo zárobkovej činnosti v podobe výhier a cien, ako ostatných príjmov, podliehajú dani z príjmu a zdravotným odvodom vo výške ustanoveným týmto zákonom. V zmysle § 8 ods. 10 citované zákona Organizátor Súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry uvedením na preberacom protokole vrátane DPH, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Organizátora vynaložené na Výhru. V prípade Záverečnej výhry, Výherca sám zodpovedá za odvedenie príslušných daní a iných odvodových povinností.
2. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.
3. Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie, prípadne aj na stiahnutie, na internetovej stránke www.chcem-vyhrat.sk, www.asas-sk.com a v sídle Organizátora, pričom Organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas priebehu Súťaže, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť Súťaž. Pokiaľ Organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete, zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto Pravidiel.
4. Táto Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a noviel.


V Žiline, dňa 27.04.2017